Regler för utbetalning av domarersättning

Följande gäller för utbetalning av domarersättningar inom Ångermanlands Fotbollförbund. Dessa regler gäller för så väl tävlings- som träningsmatcher.

På tävlingsmatch används digitalt domarkvitto. Detta ifylles och sparas av respektive domare på matchen. När samtliga domare fyllt i korrekta uppgifter får hemmalaget upp domarkvittot hos sig och ansvarar för att utbetalning sker. På träningsmatch används papperskvitto.

Betalning ska ske genom insättning på domarens konto. För utbetalning via konto gäller att ersättningen sätts in på domarens konto senast inom fyra (4) bankdagar efter erhållet kvitto. Detta gäller under förutsättning att domaren rapporterat uppdraget i FOGIS och matchen är godkänd.

Förening som inte följer bestämmelserna för kontoinbetalning vid två tillfällen förlorar sin rätt att använda sig av kontoinbetalningar och får därefter betala ersättningen kontant. Beslut om indragning av rätten till kontoinbetalning fattas av Ångermanlands Fotbollförbunds, Domarkommitté (DK). Beslut gäller för resterande delen av säsongen.

Om föreningen kan ange särskilda skäl till förseningen kan DK besluta om åter att ge föreningen rätt till kontoinbetalning under pågående säsong.