Digital domarersättning - Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för er som förening rörande digital domarersättning i Fogis.

En manual som beskriver hur ni som förening ska hantera ansökningar av arvoden och andra ersättningar finns tillgänglig.

Allmänt

För att skicka in kontrolluppgifter på samtliga domare via XML-fil efter säsongavslut är det viktigt att fylla i skatteinformation först och det gör ni från menyvalet ”Ställ in skatteinformation” uppe i höger hörn. Registrerade ni "skatteinformation" förra säsongen behöver ni inte göra det på nytt.
 
Klicka på menypunkten "Skatteverket" för att generera en xml-fil. Ladda upp filen och spara ner den på PC, sen loggar ni in er hos Skatteverket.

Rapportering till Skatteverket sker enligt information på www.skatteverket.se

När ni väl är inloggade på skatteverket så är det viktigt att man väljer e-tjänsten "Lämna kontrolluppgifter" och sen ladda upp xml-filen.

Använder ni ett externt ekonomiprogram, t ex Fortnox eller KI-lönefil och skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket via den vägen, behöver man inte skapa en XML-fil från arvode systemet.

 

Nej, det är gratis att använda lösningen.

Däremot kan det fnns kostnader för bankavgifter eller liknande om man väljer att betala med KI lönefil.

Enligt gällande de ekonomiska föreskrifterna för SvFF förbunderserier gäller följande.
Läs föreskrifterna i sin helhet här

Om ansvarig förening på skälig grund begärt komplettering av räkningen räknas betalningsfristen från den dag justerad räkning kommit föreningen tillhanda.

Förening som underlåter att i föreskriven tid betala ersättning enligt ovan kan påföras en avgift om 200 kr per match. Vid långvariga betalningsdröjsmål eller upprepade förseningar kan föreningen även bli föremål för bestraffning enligt gällande Tävlingsbestämmelser.

Inloggning

Kontrollera vilken behörighet du har i Fogis. Förmodligen är du föreningsanvändare. 
Alla som är föreningsadminstratörer kan logga in och hantera arvoden och ersättningar.
En föreningsadministratör kan ge behörighet till en eller flera föreningsanvändare att logga in.

Alla som är föreningsadminstratörer kan logga in och hantera arvoden och ersättningar. 

En föreningsadministratör kan ge behörighet till en eller flera föreningsanvändare att logga in.

Arvoden

Det kan finnas flera anledningar till det.

 • Det går inte att avgöra vilket arvode som gäller för matchen, som domaren dömt, då den tillhör en tävlingskategori med flera tävlingar där arvodet skiljer sig åt. Domaren får ange arvodet själv baserat på vad som gäller för just den matchen.
 • Matchen är satt som WO, uppskjuten eller avbruten, systemet kan då inte beräkna exakt arvode/ersättning automatiskt och tillåter då att domaren själv fyller i alla uppgifter. Kontrollera vilka regler som gäller för matchen.
 • Matchen är inställd men domaren är fortfarande tilldelad upppdraget. Domaren behöver ansöka om 0 kr och ni som förening måste betala ut 0 kr för att uppdraget ska försvinna från listan.

Det finns inget sätt att rensa i listan. För att få bort den från listan behöver ni attestera och betala ut ansökan, dvs göra en utbetalning på 0 kr

Att en domare ansöker om 0 kr beror på att domaren är tilldelad matchen men att matchen är tex inställd. Enda sättet för domaren att få bort uppdraget på sin sida är att ansöka om 0 kr.

En ikon image.png visas på uppdraget om det finns en kommentar från domaren. Klicka på uppdraget och granska begäran. Om något inte stämmer, skicka tillbaka ansökan till domaren och be om komplettering.

Ni får eskalera till distriktet som sedan tar beslut om vilken ersättning det ska vara.

Det kan bero på flera saker.

 • Anläggningen saknar adressuppgifter eller koordinater i Fogis
 • Domaren har ingen adress angiven i Fogis
 • Domaren har skyddade personuppgifter

Det är upp till respektive distrikt att avgöra vilka tävlingskategorier som ska använda digitala arvoden. Däremot rekommenderar SvFF det, så det blir en enad process för alla utbetalningar av arvoden och ersättningar i distriktet. 

Systemet kan inte beräkna exakt arvode/ersättning automatiskt och tillåter domaren att själv fylla i alla uppgifter. Kontrollera vilka regler som gäller för matchen.

Gäller endast om matchen är inlagd och domartilsatt i Fogis.

Det är bara hemmalagets förening som kan betala ut arvodet. Om föreningarna ska dela på arvodet får ni göra upp i efterhand. Domaren kommer ansöka om hela arvodet från hemmalaget.

Utbetalning

Nej, det sker ingen automatisk utbetalning av arvodena.
Arvodessystemet skapar underlag baserat på det domaren ansöker om.

Därefter kan man välja på flera olika utbetalningsalternativ.

 • Manuell utbetalning
 • KI lönefil
 • Fortknox lönefil
 • Hogia lönefil

En manuell utbetalning innebär att man utifrån det underlag arvodessystemet skapar, matar in alla uppgifter för utbetalningen för hand i sin internetbank.

Om en domare har begärt en längre sträcka/resekonstnadsersättning än vad systemet har räknat ut är det upp till föreningen att godkänna eller avslå/begära komplettering.

I avtalet för "domare SDF 2020-2022" står det att Resekostnadsersättning utgår för resa mellan bostad och arenan med 3.00 kr/km, inkl passagerare, från första kilometern.

 

En förening ska betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på ersättningar som betalas ut till idrottsdomare för resor till och från matcher och tävlingar där ersättningen överstiger ett halvt prisbasbelopp på en enskild domare.

För mer info och för att ta reda på vad som gäller i er förening, se www.skatteverket.se 

I excelfilen som man som förening kan ta ut listas tre värden för milersättning

 • Milersättning
 • Milersättning Skattefri
 • Milersättning Skattepliktig

Ni som förening ska använda värdet i kolumnen Milersättning och betala ut den summan till domaren. 

För mer info och för att ta reda på vad som gäller i er förening, se www.skatteverket.se

Hantera matchen separat.

Attestera matchen som vanligt. I menyn Betala så väljer man matchen det gäller. Gå vidare till betalningsläget och välj "Manuell utbetalning". Markera matchen som Utbetald.
Gör ingen ny utbetalning till domaren.

Kontakta domaren och säg att vederbörande river sitt papperskvitto och att det digitala kvittot gäller.

Förmodligen har ni betalat domarna men inte fullföljt processen och klarmarkerat det i Fogis arvodessystem. Eller så har ni bara godkänt utbetalningen utan att genomföra den.

Om externt löneprogram används och domaren inte kvitterar utbetalning så kommer det att visas en triangel till det att domaren kvitterar även om utbetalning gjorts i tid.


Notera att inga utbetalningar görs från Fogis. Ni som förening måste själva se till att utbetalning görs via föreningens internetbank alternativt löneprogram.

Läs i manualen kapitel 5 om hur utbetalningar går till.

Man behöver avtala med sin bank om tjänsten som kopplas till ert bankgironummer.

Olika banker har olika priser för detta. Kontrollera med er bank om vad som gäller.

Registrera det kundnummer ni får hos Bankgirot i arvodessystemet. Filen som skapas läses in i er internetbank som en KI-lönefil.

Nordea: Hämta filen från Fogis. Där ni anger kundnummer skriver ni sex valfria siffror. T.ex. 123456. Logga in på Nordea Business och välj: Betala; Filimport; Lön. Ladda upp filen och signera.

Swedbank och Sparbankerna: Teckna avtal med banken om tjänsten Lön via Bankgirot (KI). Servicebyrå är bankens egna. 
Logga in på internetbanken Företag och välj: Betala och Överföra – Filöverföringar. Klicka på Skicka ny fil. Följ instruktionen i internetbanken.

De nordiska bankerna har påbörjat införandet av en ny betalningsinfrastruktur. I samband med övergången till den nya betalplattformen kommer det moderna och redan etablerade standardformatet ISO20022 att användas. Det innebär att gamla bankfilformat (KI-lönefil) kommer fasas ut och det nya standardformatet kommer succesivt börja användas (P27-fil).

Varje bank har sin egen tidsplan för övergången.

Nu finns möjlighet att göra utbetalningar via P27-lönefil via sin bank (för dom banker som har startat detta) 

För att kunna göra utbetalningar med P27 lönefil behöver man registrera Clearingnr och bankkontonr med den bank som man har affärer med i arvodes systemet samt att banken har gått över till den nya betalplattformen.

Jo, det kan man göra. Då får man skapa underlag i arvodessystemet och sedan lägga in det manuellt i sin egen internetbank och betala ut därifrån.

Ja, det finns stöd för Hogia Lön och Fortknox (PaXml).

För att skicka in kontrolluppgifter på samtliga domare via XML-fil efter säsongavslut är det viktigt att fylla i skatteinformation först och det gör ni från menyvalet ”Ställ in skatteinformation” uppe i höger hörn. Registrerade ni "skatteinformation" förra säsongen behöver ni inte göra det på nytt.
 
Klicka på menypunkten "Skatteverket" för att generera en xml-fil. Ladda upp filen och spara ner den på PC, sen loggar ni in er hos Skatteverket.

Rapportering till Skatteverket sker enligt information på www.skatteverket.se

När ni väl är inloggade på skatteverket så är det viktigt att man väljer e-tjänsten "Lämna kontrolluppgifter" och sen ladda upp xml-filen.

Använder ni ett externt ekonomiprogram, t ex Fortnox eller KI-lönefil och skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket via den vägen, behöver man inte skapa en XML-fil från arvode systemet.

Systemkrav

Windows 7 och senare
Microsoft Edge senaste versionen
Google Chrome senaste versionen
 
macOS 11 och senare
Safari version 11 och senare
Google Chrome senaste versionen
 
iOS
iOS 13 och senare
 
iPadOS
IPasOS 13 och senare
 
Android
Android 9 och senare